دل خانه ی تو بود ولی جای غیر شد
بی بند و باری دل ما را حلال کن